Shpenzimet e Kuvendit

Në këtë seksion do të ofrohet një pasqyrë e përgjithshme për nivelin e shpenzimeve të Kuvendit, të ndara sipas kategorive dhe nënkategorive ekonomike, si dhe nivelin e realizimi të buxhetit të planifikuar.

Buxheti i Kuvendit (në €)

Mbyll detajet
9,389,515.00

Shpenzimet e Kuvendit (në €)

Mbyll detajet
3,919,304.64

Raporti i shpenzimeve (në €)

Mbyll detajet
41%
Costs image description

Të shpenzuara për Paga dhe Mëditje

44

2,767,788.57 € 6,288,756.00 €

Të shpenzuara për Mallra dhe Shërbimet

41

712,412.27 € 1,703,759.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për Shpenzimet Komunale

39

95,275.81 € 241,000.00 €

Të shpenzuara për Subvencionet dhe Transferet

98

59,320.00 € 60,000.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për Shpenzimet Kapitale

25

284,507.99 € 1,096,000.00 €