21 deputetë janë me kualifikim në drejtësi: 440,943 lëndë të pazgjidhura në Gjykata

Pushteti legjislativ duhet të krijojë kushte më të mira të punës për atë gjyqësor. Sipas raportit të statistikave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në fund të vitit 2014 në të gjitha nivelet e gjykatave kishin mbetur pa u gjykuar 430,923 lëndë. Këto lëndë u vazhduan në vitin 2015 si lëndë të pazgjidhura dhe gjatë gjithë vitit 2015 gjykatat tona kanë pranuar edhe 400,767 lëndë të reja për gjykim, kështu që Gjykatat në nivel të vendit kishin në punë, ose detyrim për t’i përfunduar 831,690 lëndë. Në fund të vitit 2015 gjykatat tona kanë arritur ti zgjidhin 396,844 lëndë ndërsa për vitin 2016 lan pa zgjidhur edhe 440,943.

Shih 21 deputetët: http://goo.gl/rnc6Kg
Shkruaj pyetje për deputetët: http://goo.gl/N29mQ7

Ke gjetur një fakt?

Na dërgo faktin e gjetur nga të dhënat e platformës dhe ne do ta përgatisim atë sikurse faktet e tjera që t’a shpërndash me shoqëri!